หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
 


 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานพิมพ์ดีด งานการเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง งานประชุมสภาเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติตำบล งานนิติกร งานการพาณิชย์ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานการจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานอนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติ การปฏิบัติงาน ขั้นต้นเกี่ยวกับการศึกษา การทำหน้าที่ช่วยศึกวิเคราะห์เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา และอาชีพ หลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพ อนามัย งานอนามัยแม่และเด็ก การสุขาภิบาล การควบคุมป้องกันโรคและทันตสาธารณสุข พิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมายร่างหรือ แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ทำนิติกรรม งานรวบรวมวิเคราะห์ และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็น งานจัดเตรียม เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนขององค์การบริหารส่วนตำบล งานจัดและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครง ของแผนพัฒนา ระยะปานกลาง และประจำปี งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
 


 
มีหน้าที่รับผิดชอบงานการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การหักภาษี การจัดเก็บ ภาษีและการนำส่งภาษี งานเกี่ยวกับการตัดโอนเงินเดือน งานรายงาน คงเหลือประจำวัน งานอนุมัติเบิกตัดปี และขอขยายเวลา การเบิกจ่าย งานจัดทำงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
 


 
มีหน้าที่รับผิดชอบงานสำรวจออกแบบ เขียนแบบอาคาร สะพานแหล่งน้ำ งานประมาณค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 งานก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ งานควบคุม การก่อสร้าง งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-868-060

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10