หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปี 2555
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปี 2555
.................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
น้ำตกเต่าดำ
ดอกไม้ประดิษฐ์
แก่งเกาะร้อย
กลุ่มแกะสลักบ้านคลองไพร
น้ำตกเต่าดำ
ดอกไม้ประดิษฐ์
แก่งเกาะร้อย
กลุ่มแกะสลักบ้านคลองไพร
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
1
2
3
 


 
 
   
   
 
 
 
กพ 0023.5/ว514 แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่าวยงานขอรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างแสดงนิทรรศการ (ดู : 15)  [ 20 ต.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว4862 โอนเงินค่าปรับตามพระราชบัญญัติจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 8)  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว4877 การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน และการครวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ดู : 4)  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว513 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2564 (ดู : 2)  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว512 บัญชีนวัตกรรมไทย (ดู : 5)  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว511 การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 8)  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว 4861 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2564 กรณีมีหนี้ผูกพัน (ดู : 65) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
กพ0023.3/ว 4827 การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ดู : 15) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว510 แจ้งโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 34)  [ 18 ต.ค. 2564 ]  
กพ0023.3/ว 4818 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดมูลฝอย พ.ศ. 2564 (ดู : 8)  [ 18 ต.ค. 2564 ]  
กพ0023.3/ว 4815 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 22)  [ 18 ต.ค. 2564 ]  
กพ0023.3/ว 4816 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564) (ดู : 24)  [ 18 ต.ค. 2564 ]  
กพ0023.3/ว 4785 การสำรวจและขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ดู : 5)  [ 15 ต.ค. 2564 ]  
กพ0023.3/ว 4791 การสำรวจและขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (ดู : 7)  [ 15 ต.ค. 2564 ]  
กพ0023.3/ว 4787 การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 1)  [ 15 ต.ค. 2564 ]  
กพ0023.3/ว 4789 แต่งตั้งกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาลภาคเหนือแทนตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 0)  [ 15 ต.ค. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว4814 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (ดู : 11)  [ 15 ต.ค. 2564 ]  
กพ0023.3/ว 4788 การบันทึกข้อมุลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทารงการศึการท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) (ดู : 2)  [ 15 ต.ค. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว4813 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (ดู : 14)  [ 15 ต.ค. 2564 ]  
กพ0023.3/ว 4788 การบันทึกข้อมุลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทารงการศึการท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) (ดู : 3)  [ 15 ต.ค. 2564 ]  
 
ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2451 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) รายชุมชน และการเพิ่ม/ลดชุมชนในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย Thai QM 2021 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว2326  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2453  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว142  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2449  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2448  [ 20 ต.ค. 2564 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2447  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ กสว. มท 0820.2/ว2430 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
กำหนดจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกาาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สถ. สำหรับ อปท. ที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2442  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2411 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2370  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18411-18486 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.4/ว2433  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มท 0818.3/ว2431  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานเรื่องดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว2429 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2432  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างแบบฟอร์ม]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2410  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2412 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2406  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และรายงานผลการวิเคราะห์ของรายการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2409 [เอกสารแนบ]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18000 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18075-18150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กศ. มท 0816.4/ว2397  [ 19 ต.ค. 2564 ]
 
 
 


หัตถกรรม สาวน้อยวุ้งกะสัง


ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว-สถานที่ท่องเที่ยว
 
 
 
 
 
ทต.ลานกระบือ สถานการณ์ COVID -19 เทศบาลตำบลลานกระบือ ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ประชาสุขสันต์ จัดการองค์ความรู้ในองค์กร Khowledge Management การเรียนรู้ตามคู่มือการประเมินผล [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.วังควง ประกาศ เรื่อง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลวัง [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังควง ประกาศ เรื่อง จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.อ่างทอง กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียน (On [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ประชาสัมพันธ์โครงการเยี่ยมบ้านเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 ศพด.บ้านท่าช้าง [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ศพด.บ้านท่าช้าง [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.คลองพิไกร ประกาศเทศบาลตำบลคลองพิไกร เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบา [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าขุนราม การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.คลองลานพัฒนา ประชาสัมพันธ์ การเสนอรายชื่อเพื่อขอรับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลจากพระเจ้าว [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.โกสัมพี ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-7315 กำแพงเพชร [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.โกสัมพี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายลขทะเบียน 82-7315 กำแพงเพชร [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.โกสัมพี ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อชุดตรวจโควิค [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.โกสัมพี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดตรวจโควิค [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.อ่างทอง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแจ้งแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การ [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
 
 
รางวัลที่ 1 อยู่กับมังกรฟ้า 7 ใบ 42ล้าน รู้ยัง (16 ต.ค. 2564)    อ่าน 5  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.โป่งน้ำร้อน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการท่องเที่ยว
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-868-060

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10