หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
ปิดหน้าต่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปี 2555
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจำปี 2555
นายบุญทัน วาชุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
น้ำตกเต่าดำ
ดอกไม้ประดิษฐ์
แก่งเกาะร้อย
กลุ่มแกะสลักบ้านคลองไพร
น้ำตกเต่าดำ
ดอกไม้ประดิษฐ์
แก่งเกาะร้อย
กลุ่มแกะสลักบ้านคลองไพร
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
1
2
3
 


 
 
   
   
 
 
 
กพ 0023.5/ว2140 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ่างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) (ดู : 13)  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/230 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้ อปท. (ดู : 32)  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/3996 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนการจัดสวัดดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2564) (ดู :  [ 3 พ.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว2104 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาศที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) (ดู : 2)  [ 3 พ.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2099 การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 0)  [ 3 พ.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว2103 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาศที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) (ดู : 0)  [ 3 พ.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2092 เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ดู : 4)  [ 3 พ.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2091 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) (ดู : 11)  [ 3 พ.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2094 ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภุ๋ อำเภอแกลง และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฯ ประจำ 2563 (ดู : 0)  [ 3 พ.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2095 ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ดู : 3)  [ 3 พ.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2090 เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 9)  [ 3 พ.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2096 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้แม เรื่อง กำหนดทาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะค้องถูกควบคุมฯ (ดู : 6)  [ 3 พ.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2088 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร (ดู : 3)  [ 3 พ.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2089 กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (ดู : 10)  [ 3 พ.ค. 2564 ]    
กพ 0023.4/ว 227 ขอคสามร่วมมือในการเน้นย้ำแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ให้พึงระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และวางตัวให้เป็นกลางในการเลือกตั้ง (ดู : 14)  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.4/ว 226 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ดู : 14)  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.5/225 ส่งรายระเอียดการโอนเงินรายได้ ประจำเดือนมกราคม 2564 (ดู : 0)  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว224 การนำส่งเงินรายได้ให้แก่ อปท. ในระบบ GFMIS (ดู : 1)  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว223 แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (ดู : 2)  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0003/217 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานภาวะเศรฐกิจการคลังจังหวัดกำแพงเพชร (ดู : 4)  [ 28 เม.ย. 2564 ]  
 
ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) กศ. มท 0816.3/ว5940  [ 6 พ.ค. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว918  [ 6 พ.ค. 2564 ]
การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0816.3/ว917  [ 6 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว656 [เอกสารแนบ]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ สน.คท. มท 0808.3/ว2536  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2537  [ 5 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว34  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/574  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว33  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว905  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5871-5874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การเพิ่มช่องทางการถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ยูทูบ (YouTube) ทางช่อง: กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทางเพจ: ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว904  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) และประกาศขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว903  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว65 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กสธ. มท 0819.2/ว885  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว886  [ 3 พ.ค. 2564 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว893  [ 3 พ.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว895  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว894 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ ๑ (MU Safe School Virtual Workshop ๑) หัวข้อ กศ. มท 0816.3/ว901  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 กสธ. มท 0819.2/ว891  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว61 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 เม.ย. 2564 ]
ขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินการและบันทึกการทำงานของผู้จัดการรายกรณี (Case Manager : CM) ของโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง (กลุ่มเด็กด้อยโอกาสสังกัด อปท.) โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว844 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 เม.ย. 2564 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว46, ว47, ว48, ว49, ว50  [ 30 เม.ย. 2564 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) กพส. มท 0810.7/ว888  [ 29 เม.ย. 2564 ]
 
 
 


หัตถกรรม สาวน้อยวุ้งกะสัง


เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง
 
 
 
 
 
ทต.ไทรงาม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาลตำบลไทรงาม [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.คลองลานพัฒนา คำสั่งเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศม [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.ประชาสุขสันต์ แซมไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านหนองกรด ตำบลประชาสุขสันต์ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล โดย นายวินัย นนทะคุณ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญระยะเวลาและวัน [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำตรา [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.อ่างทอง การปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้มีความเข้มเพิ่มขึ้น [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.สลกบาตร การจัดการเรียนการสอนแบบเรียนที่บ้าน โดยแจกใบงานให้กับเด็ก [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.อ่างทอง คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 945/2564 เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.อ่างทอง คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1070/2564 เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.อ่างทอง คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1022/2564 เรื่อง มาตรการการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากา [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.อ่างทอง คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1021/2564 เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเส [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (สีดำ) หมายเลขทะเบียน กค 3011 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.เพชรชมภู มาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เว้น [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.โป่งน้ำร้อน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการท่องเที่ยว
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-868-060

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10