หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.pnrn.go.th/orgchar... การเข้าถึง หน้าหลัก ข้อมูลหน่วยงาน โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.pnrn.go.th/board.p... ข้อมูลผู้บริหาร

การเข้าถึง หน้าหลัก ข้อมูลบุคลากร ผู้บริหาร

ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ

การเข้าถึง หน้าหลัก ข้อมูลบุคลากร หัวหน้าส่วนราชการ
o3 อำนาจหน้าที่ https://www.pnrn.go.th/project... การเข้าถึง หน้าหลัก ข้อมูลหน่วยงาน อำนาจหน้าที่
o4 ข้อมูลการติดต่อ https://www.pnrn.go.th/contact... การเข้าถึง หน้าหลัก ข้อมูลหน่วยงาน ติดต่อ
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.pnrn.go.th/home https://www.pnrn.go.th/news_ob... https://www.pnrn.go.th/news_at... หน้าหลัก สไลด์ภาพที่ 7
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o6 Q&A https://www.pnrn.go.th/home https://www.pnrn.go.th/webboar... หน้าหลัก จะปรากฎสัญลักษ์แชทบอทบริเวณมุมขวาล่างของเว็บไซต์
 
  (1)     2      3      4      5