หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.pnrn.go.th/orgchar... โครงสร้างองค์กร

การเข้าถึง หน้าหลัง ข้อมูลหน่วยงาน โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.pnrn.go.th/board.p... https://www.pnrn.go.th/staff.p... ข้อมูลผู้บริหาร

การเข้าถึง ข้อมูลบุคลากร ผู้บริหาร

ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ

การเข้าถึง ข้อมูลบุคลากร หัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.pnrn.go.th/project... อำนาจหน้าที่

การเข้าถึง ข้อมูลหน่วยงาน อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.pnrn.go.th/project... แผนพัฒนาท้องถิ่น

การเข้าถึง หน้าหลัก แผน แผนพัฒนาท้องถิ่น
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.pnrn.go.th/contact... การติดต่อ

การเข้าถึง ข้อมูลหน่วยงาน ติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.pnrn.go.th/project... https://www.pnrn.go.th/project... https://www.pnrn.go.th/project... https://www.pnrn.go.th/law.php https://www.pnrn.go.th/law_mt.... กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติ
ประกาศ
พรบ. พรก.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

การเข้าถึง ระเบียบ
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.pnrn.go.th/news_ob... ข่าวประชาสัมพันธ์

การเข้าถึง ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.pnrn.go.th/webboar... กระดานสนทนา

การเข้าถึง บริการประชาชน กระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.facebook.com/sao.p... Facebook อบต.โป่งน้ำร้อน

o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.pnrn.go.th/project... นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเข้าถึง ระเบียบ ประกาศ
 
  (1)     2      3      4      5